ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wykaz osób sprawujących funkcje i ich kompetencje

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2005-12-30 15:24:10 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Dyrektor mgr Lidia Dubniewska

PRZYDZIAŁ CZYNNOŚCI SŁUŻBOWYCH
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11
W ZIELONEJ GÓRZE
PANI LIDIA DUBNIEWSKA
 
Dyrektor Szkoły:
 1. Kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;
 2. Pełni nadzór nad całokształtem pracy szkoły;
 3. Przewodniczy działaniom Rady Pedagogicznej;
 4. Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;
 5. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami;
 6. Działa jednoosobowo w zakresie zaciągania zobowiązań do kwot określonych w rocznym planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi po uzyskaniu kontrasygnaty głównego księgowego;
 7. Powołuje i odwołuje głównego księgowego Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w porozumieniu ze Skarbnikiem Miasta;
 8. Występuje przed sądami polskimi i organami ścigania w zakresie działania Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi;
 9. Ustanawia pełnomocników do prowadzenia egzekucji należności Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi;
 10. Zawiera ugody, umarza, rozkłada na raty należności Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi na zasadach ustalonych przez Radę Miasta Zielona Góra;
 11. Tworzy plan finansowy Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w granicach kwot uzyskanych z budżetu miasta w uzgodnieniu z Naczelnikiem Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych;
 12. Nabywa środki trwałe zgodnie z ustawą Prawo o zamówieniach publicznych oraz zbywa w trybie określonym przepisami dotyczącymi zasad sprzedaży środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe;
 13. Występuje z wnioskami o dofinansowanie ze środków unijnych na zasadach określonych w zarządzeniu Prezydenta Miasta;
 14. Prowadzi zajęcia własne w wymiarze wynikających z przepisów.

Wicedyrektor mgr Jolanta Wąsik

PRZYDZIAŁ CZYNNOŚCI SŁUBOWYCH
WICEDYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11
W ZIELONEJ GÓRZE
PANI JOLANTY WĄSIK
 
Dyrektor szkoły powierza wicedyrektorowi zadania w zakresie kierowania i nadzorowania pracy dydaktyczno– wychowawczej, opiekuńczej a w szczególności:
 1. Doraźne zastępstwa za dyrektora szkoły / wicedyrektorów /.
 2. Nadzorowanie dyżurów nauczycieli.
 3. Planowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli podczas pełnienia dyżurów.
 4. Nadzór nad całokształtem pracy przydzielonych nauczycieli oraz innych zajęć szkolnych a w szczególności:
  • a) kontrola dokumentacji szkolnej,
  • b) hospitacje zajęć lekcyjnych przydzielonych nauczycieli,
  • c) realizacja programu wychowawczego i profilaktyki szkoły oraz zadań opiekuńczo – wychowawczych szkoły,
  • d) nadzór nad zespołem nauczycieli bloku humanistycznego i kształcenia specjalnego w klasach IV – VI,
  • e) realizacja zajęć pozalekcyjnych,
  • f) badanie efektywności kształcenia w klasach IV – VI.
 5. Coroczne opracowywanie harmonogramu pracy szkoły.
 6. Nadzór nad realizacją i przebiegiem imprez i uroczystości szkolnych.
 7. Prowadzenie zajęć własnych wynikających w wymiarze wynikających z przepisów.
 8. Organizacja i nadzór sprawdzianu w klasach VI oraz dokumentacji Hermes.
 9. Organizacja konkursów przedmiotowych.

Wicedyrektor mgr Piotr Bachoński

PRZYDZIAŁ CZYNNOŚCI SŁUŻBOWYCH
WICEDYREKTORASZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11
W ZIELONEJ GÓRZE
PANA PIOTRA BACHOŃSKIEGO

Dyrektor szkoły powierza wicedyrektorowi zadania w zakresie kierowania i nadzorowania pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej, a w szczególności:
 1. Doraźne zastępstwa za dyrektora szkoły / wicedyrektorów /.
 2. Nadzorowanie dyżurów nauczycieli.
 3. Dbałość o poprawne funkcjonowanie szkolnej sieci komputerowej.
 4. Nadzór nad sporządzaniem wykazu godzin nadliczbowych.
 5. Nadzór nad całokształtem pracy nauczycieli a w szczególności:
  • a) kontrola dokumentacji szkolnej,
  • b) hospitacje lekcji i innych zajęć szkolnych,
  • c) badanie efektów kształcenia,
  • d) koordynowanie działań w zakresie edukacji informacyjnej,
  • e) nadzór nad zespołem matematyczno– przyrodniczym, religii i przedmiotów artystycznych,
  • f) nadzór nad dokumentowaniem działań w zakresie realizacji projektów szkolnych.
 6. Rozliczenie nadgodzin i zastępstw za nieobecnych nauczycieli.
 7. Prowadzenie zajęć własnych wynikających w wymiarze wynikających z przepisów.
 8. Nadzorowanie zbierania danych statystycznych gromadzonych w Systemie Informacji Oświatowej (SIO).
 9. Stały nadzór nad wdrożeniem i funkcjonowaniem dziennika elektronicznego.
 10. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).
 11. Zastępowanie Dyrektor szkoły w kontaktach na zewnątrz, podczas Jej nieobecności.

Wicedyrektor mgr Alicja Cieśla

PRZYDZIAŁ CZYNNOŚCI SŁUŻBOWYCH
WICEDYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11
W ZIELONEJ GÓRZE
PANI ALICJI CIEŚLI
 
Dyrektor szkoły powierza wicedyrektorowi zadania w zakresie kierowania i nadzorowania pracy dydaktyczno – wychowawczej, opiekuńczej i organizacyjnej, a w szczególności:
 1. Doraźne zastępstwa za dyrektora szkoły / wicedyrektorów /.
 2. Nadzorowanie dyżurów nauczycieli.
 3. Nadzór nad całokształtem pracy przydzielonych nauczycieli, a w szczególności:
  • a) kontrola dokumentacji nauczycielskiej,
  • b) hospitacje zajęć lekcyjnych nauczycieli,
  • c) realizacja programu wychowawczego i profilaktyki szkoły w klasach młodszych,
  • d) realizacja kształcenia specjalnego oraz zadań opiekuńczo– wychowawczych szkoły,
  • e) realizacja zadań pozalekcyjnych nauczania zintegrowanego,
  • f) nadzór nad zespołem nauczycieli nauczania zintegrowanego,
  • g) badanie efektywności kształcenia w klasach 0 – III.
 4. Nadzór nad organizacją i przebiegiem imprez i uroczystości szkolnych w klasach młodszych.
 5. Prowadzenie sprawozdawczości GUS.
 6. Prowadzenie zajęć własnych w wymiarze wynikających z przepisów.
 7. Nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego.
 8. Nadzór nad planowaniem i realizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 9. Nadzór nad prawidłową realizacją zadań związanych z kształceniem dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

Wicedyrektor mgr Joanna Kotarska

PRZYDZIAŁ CZYNNOŚCI SŁUŻBOWYCH WICEDYREKTORA
/ ZASTĘPSTWO ZA NIEBECNEGO WICEDYREKTORA LESZKA MAŁMYGĘ /
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11
W ZIELONEJ GÓRZE
PANI  JOANNY KOTARSKIEJ

Dyrektor szkoły powierza wicedyrektorowi zadania w zakresie kierowania i nadzorowania pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej, a w szczególności:
 1. Doraźne zastępstwa za dyrektora szkoły / wicedyrektorów /.
 2. Nadzorowanie dyżurów nauczycieli.
 3. Dbałość o poprawne funkcjonowanie szkolnej sieci komputerowej.
 4. Nadzór nad sporządzaniem wykazu godzin nadliczbowych.
 5. Nadzór nad całokształtem pracy nauczycieli a w szczególności:
  • a) kontrola dokumentacji szkolnej,
  • b) hospitacje lekcji i innych zajęć szkolnych,
  • c) badanie efektów kształcenia,
  • d) koordynowanie działań w zakresie edukacji informacyjnej,
  • e) nadzór nad zespołem matematyczno– przyrodniczym, religii i przedmiotów artystycznych,
  • f) nadzór nad dokumentowaniem działań w zakresie realizacji projektów szkolnych.
 6. Rozliczenie nadgodzin i zastępstw za nieobecnych nauczycieli.
 7. Prowadzenie zajęć własnych wynikających w wymiarze wynikających z przepisów.
 8. Nadzorowanie zbierania danych statystycznych gromadzonych w Systemie Informacji Oświatowej (SIO).
 9. Stały nadzór nad wdrożeniem i funkcjonowaniem dziennika elektronicznego.
 10. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).
 11. Zastępowanie Dyrektor szkoły w kontaktach na zewnątrz, podczas Jej nieobecności.

Wicedyrektor mgr Joanna Gura

PRZYDZIAŁ CZYNNOŚCI SŁUŻBOWYCH WICEDYREKTORA
/ ZASTĘPSTWO ZA NIEBECNEGO WICEDYREKTORA URSZULĘ LISIECKĄ /
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11
W ZIELONEJ GÓRZE
PANI  JOANNY GURA
 
Dyrektor szkoły powierza wicedyrektorowi zadania w zakresie kierowania i nadzorowania pracy dydaktyczno – wychowawczej, opiekuńczej i organizacyjnej, a w szczególności:
 1. Doraźne zastępstwa za dyrektora szkoły / wicedyrektorów /.
 2. Nadzorowanie dyżurów nauczycieli.
 3. Nadzór nad całokształtem pracy przydzielonych nauczycieli, a w szczególności:
  • a) kontrola dokumentacji nauczycielskiej,
  • b) hospitacje zajęć lekcyjnych nauczycieli,
  • c) realizacja programu wychowawczego i profilaktyki szkoły w klasach młodszych,
  • d) realizacja kształcenia specjalnego oraz zadań opiekuńczo– wychowawczych szkoły,
  • e) realizacja zadań pozalekcyjnych nauczania zintegrowanego,
  • f) nadzór nad zespołem nauczycieli nauczania zintegrowanego,
  • g) badanie efektywności kształcenia w klasach 0 – III.
 4. Nadzór nad organizacją i przebiegiem imprez i uroczystości szkolnych w klasach młodszych.
 5. Prowadzenie sprawozdawczości GUS.
 6. Prowadzenie zajęć własnych w wymiarze wynikających z przepisów.
 7. Nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego.
 8. Nadzór nad planowaniem i realizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 9. Nadzór nad prawidłową realizacją zadań związanych z kształceniem dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

Główna księgowa Iwona Aduckiewicz

PRZYDZIAŁ CZYNNOŚCI SŁUŻBOWYCH
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11
W ZIELONEJ GÓRZE
PANI IWONY ADUCKIEWICZ
 
Obowiązki głównej księgowej:
 1. Prowadzenie i nadzorowanie działalności ekonomiczno - finansowej Szkoły Podstawowej nr 11
 2. Ponoszenie odpowiedzialności za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. 2013 nr 0 poz. 330 z późniejszymi zmianami);
 3. Ponoszenie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych zgodnie z Ustawą z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( tekst jednolity Dz.U. 2013 nr 0 poz. 168)
 4. Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegające na:
  • a) zorganizowaniu, sporządzeniu, przyjmowania i kontroli dokumentów w sposób zapewniający:
   - właściwy przebieg operacji gospodarczych,
   - ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki,
   - terminowe sporządzanie sprawozdawczości finansowej oraz  bilansu.
  • b) bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości i sprawozdawczości finansowej w sposób  umożliwiający:
   - terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,
   - ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki ,
   ​- nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez poszczególnych pracowników a w szczególności kasjera.
 5. Prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegające zwłaszcza na:
  • a) dysponowania środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi, będącymi w dyspozycji jednostki,
  • b) zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę,
  • c) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych oraz ich zgodności z planem finansowym;
  • d) nadzór księgowy nad funduszem socjalnym;
  • e)dekretacja dowodów finansowo - księgowych , przygotowanie dokumentów do księgowania, księgowanie dokumentów;
  • f) zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań.
 6. Przygotowywanie w we współpracy z dyrektorem szkoły rocznych  planów finansowych dochodów i wydatków szkoły,  wniosków w sprawie przeniesień i zwiększeń w planie dochodów i wydatków budżetowych w trakcie wykonywania budżetu.
 7. Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych, będących w dyspozycji jednostki.
 8. Opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonywania budżetu i ich analiza.
 
II. Zadania głównej księgowej wynikające z pkt. 4 - 7:
 1. Wnioskować określenia trybu, według którego mają być wykonywane przez inne osoby, prace niezbędne do zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej oraz księgowości, kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej.
 2. Żądać od innych osób udzielenia w formie ustnej lub pisemnej niezbędnych informacji i wyjaśnień, jak również udostępnienia do wglądu dokumentów i wyliczeń, będących źródłem tych informacji i wyjaśnień.
 3. Występować do dyrektora szkoły z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli określonych zagadnień, które nie leżą w zakresie działania głównego księgowego.
III. Główny księgowy podlega bezpośrednio dyrektorowi SP 11 w Zielonej Górze

Inspektor ochrony danych Natalia Gmurek

 • telefon: 880-100-339
 • kontakt e-mail
« powrót do poprzedniej strony