ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Edukacyjny nr 9 w Zielonej Górze
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Kluczowe osoby

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wykaz osób sprawujących funkcje i ich kompetencje

Akapit nr 1 - brak tytułu

PRZYDZIAŁ CZYNNOŚCI SŁUŻBOWYCH
DYREKTORA ZESPOŁU EDKACYJNEGO  NR 9
W ZIELONEJ GÓRZE
PANI LIDII DUBNIEWSKIEJ
 
 1. Kieruje działalnością Zespołu i reprezentuje go na zewnątrz;
 2. Pełni nadzór nad całokształtem pracy szkoły;
 3. Przewodniczy działaniom Rady Pedagogicznej;
 4. Współdziała z organami Zespołu Edukacyjnego nr 9;
 5. Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;
 6. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;
 7. Działa jednoosobowo w zakresie zaciągania zobowiązań do kwot określonych w rocznym planie finansowym Zespołu Edukacyjnego nr 9 po uzyskaniu kontrasygnaty głównej księgowej;
 8. Powołuje i odwołuje główną księgową Zespołu Edukacyjnego nr 9 w porozumieniu ze Skarbnikiem Miasta;
 9. Występuje przed sądami polskimi i organami ścigania w zakresie działania Zespołu Edukacyjnego nr 9;
 10. Ustanawia pełnomocników do prowadzenia egzekucji należności Zespołu Edukacyjnego nr 9;
 11. Zawiera ugody, umarza, rozkłada na raty należności Zespołu Edukacyjnego nr 9 na zasadach ustalonych przez Radę Miasta Zielona Góra;
 12. Tworzy plan finansowy Zespołu Edukacyjnego nr 9 w granicach kwot uzyskanych z budżetu miasta w uzgodnieniu z Naczelnikiem Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych;
 13. Nabywa środki trwałe zgodnie z ustawą Prawo o zamówieniach publicznych oraz zbywa w trybie określonym przepisami dotyczącymi zasad sprzedaży środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe;
 14. Występuje z wnioskami o dofinansowanie ze środków unijnych na zasadach określonych w zarządzeniu Prezydenta Miasta;
 15. Prowadzi zajęcia własne w wymiarze wynikającym z przepisów.
 
PRZYDZIAŁ CZYNNOŚCI SŁUBOWYCH
WICEDYREKTORA ZESPOŁU EDKACYJNEGO  NR 9
W ZIELONEJ GÓRZE
PANI KATARZYNY DUDZIC 
 
 1. Dyrektor szkoły powierza wicedyrektorowi zadania w zakresie kierowania i nadzorowania pracy dydaktyczno-wychowawczej, opiekuńczej a w szczególności:
 2. Doraźne zastępstwa za dyrektora szkoły / wicedyrektorów.
 3. Nadzorowanie dyżurów nauczycieli oraz obecności nauczycieli na zajęciach.
 4. Aktualizowanie informacji na BIP Zespołu Edukacyjnego nr 9.
 5. Nadzór nad całokształtem pracy przydzielonych nauczycieli oraz innych zajęć szkolnych a w szczególności:
  • kontrola dokumentacji szkolnej,
  • obserwacje zajęć lekcyjnych przydzielonych nauczycieli,
  • nadzór nad przydzielonym zespołem nauczycieli w klasach IV-VIII,
  • nadzór nad realizacją zajęć pozalekcyjnych,
  • badanie efektywności kształcenia w klasach IV-VIII.
 6. Coroczne opracowywanie dokumentacji dotyczącej nadzoru pedagogicznego i planowanie pracy szkoły.
 7. Nadzór nad realizacją i przebiegiem imprez i uroczystości szkolnych.
 8. Prowadzenie zajęć własnych wynikających w wymiarze wynikających z przepisów.
 9. Organizacja i nadzór egzaminu w klasach VIII oraz dokumentacji SIOEO.
 10. Organizacja konkursów przedmiotowych.
 11. Zastępowanie Dyrektor ZE9 na zewnątrz podczas jej nieobecności.
 
 
PRZYDZIAŁ CZYNNOŚCI SŁUŻBOWYCH
WICEDYREKTORA ZESPOŁU EDKACYJNEGO  NR 9
W ZIELONEJ GÓRZE
PANI ALICJI CIEŚLI 
 
Dyrektor szkoły powierza wicedyrektorowi zadania w zakresie kierowania i nadzorowania pracy dydaktyczno-wychowawczej, opiekuńczej i organizacyjnej, a w szczególności:
 1. Doraźne zastępstwa za dyrektora szkoły / wicedyrektorów /.
 2. Nadzorowanie dyżurów nauczycieli oraz obecności nauczycieli na zajęciach.
 3. Nadzór nad całokształtem pracy przydzielonych nauczycieli, a w szczególności:
  a) kontrola dokumentacji nauczycielskiej,
  b) obserwacje zajęć  nauczycieli,
  c) realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły
  d) realizacja kształcenia specjalnego oraz zadań opiekuńczo-wychowawczych szkoły,
  e) nadzór nad zespołem nauczycieli PPP
 4. Prowadzenie sprawozdawczości SIO  w zakresie PPP.
 5. Prowadzenie zajęć własnych w wymiarze wynikającym z przepisów.
 6. Nadzór nad prawidłową realizacją zadań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych i obcokrajowcom.
 
PRZYDZIAŁ CZYNNOŚCI SŁUŻBOWYCH
WICEDYREKTORA ZESPOŁU EDKACYJNEGO  NR 9
W ZIELONEJ GÓRZE
PANI  JOANNY GURY
 
Dyrektor szkoły powierza wicedyrektorowi zadania w zakresie kierowania i nadzorowania pracy dydaktyczno – wychowawczej, opiekuńczej i organizacyjnej, a w szczególności: 
 1. Doraźne zastępstwa za dyrektora szkoły / wicedyrektora MP 46 /.
 2. Nadzorowanie dyżurów nauczycieli oraz obecności nauczycieli na zajęciach.
 3. Organizowanie zastępstw nauczycieli w klasach I-III i MP46
 4. Nadzór nad całokształtem pracy przydzielonych nauczycieli, a w szczególności:
  a) kontrola dokumentacji nauczycielskiej,
  b) obserwacje zajęć lekcyjnych nauczycieli,
  c) realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły w klasach młodszych,
  d) realizacja zadań pozalekcyjnych w edukacji wczesnoszkolnej,
  e) nadzór nad zespołem nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej,
  f) badanie efektywności kształcenia w klasach I – III.
 5. Nadzór nad organizacją i przebiegiem imprez i uroczystości szkolnych w klasach młodszych.
 6. Prowadzenie zajęć własnych w wymiarze wynikającym z przepisów.
 7. Nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego i naboru do klas I.
 8. Nadzór nad planowaniem i realizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli. 
 
PRZYDZIAŁ CZYNNOŚCI SŁUŻBOWYCH
WICEDYREKTORA ZESPOŁU EDKACYJNEGO  NR 9
W ZIELONEJ GÓRZE
PANI ANNY JABŁOŃSKIEJ
 
Dyrektor szkoły powierza wicedyrektorowi zadania w zakresie kierowania i nadzorowania pracy dydaktyczno-wychowawczej, opiekuńczej, a w szczególności:
 1. Doraźne zastępstwa za dyrektora szkoły / wicedyrektorów/.
 2. Nadzorowanie i uaktualnianie wpisów na stronie BIP.
 3. Nadzór nad całokształtem pracy nauczycieli przedszkola, a w szczególności:
  a) kontrola dokumentacji nauczycielskiej,
  b) obserwacja zajęć nauczycieli,
  c) realizacja programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły,
  d) nadzór nad zespołem nauczycieli przedszkola,
  e) badanie efektywności kształcenia przedszkola.
 4. Nadzór nad organizacją i przebiegiem imprez i uroczystości przedszkolnych.
 5. Prowadzenie sprawozdawczości SIO.
 6. Prowadzenie zajęć własnych w wymiarze wynikającym z przydziału.
 7. Organizacja i nadzór nad przebiegiem naboru do przedszkola.
 8. Nadzór nad planowaniem i realizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola.
 9. Nadzór nad prawidłową realizacją zadań związanych z kształceniem dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i podejmowanie działań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju.
 10. Nadzór nad realizacją zadań opiekuńczo – wychowawczych.
 11. Doraźna kontrola w kuchni i udział w przygotowaniu jadłospisów.
 12. Nadzorowanie dbałości o przepisy RODO.
Inspektor ochrony danych:
Natalia Gmurek
tel. 880 100 339
adres email:

Inspektor Ochrony Danych udziela wyłącznie informacji o ochronie danych osobowych.
Prosimy nie zwracać się do Inspektora Ochrony Danych w  innych sprawach związanych z działalnością szkoły.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-12-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piotr Bachoński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-12-07 09:40:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Bachoński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-12-07 09:40:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Lidia Dubniewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-22 14:06:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1969 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »