Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Edukacyjny nr 9 w Zielonej Górze
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2005-12-30 15:24:10 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Wicedyrektor mgr Jolanta Wąsik

PRZYDZIAŁ CZYNNOŚCI SŁUŻBOWYCH

WICEDYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11

W ZIELONEJ GÓRZE

PANI JOLANTY WĄSIK


Dyrektor szkoły powierza wicedyrektorowi zadania w zakresie kierowania i nadzorowania pracy dydaktyczno– wychowawczej, opiekuńczej a w szczególności:

 1. Doraźne zastępstwa za dyrektora szkoły.
 2. Nadzorowanie dyżurów nauczycieli.
 3. Prowadzenie dokumentacji zastępstw za nieobecnych nauczycieli.
 4. Planowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli podczas pełnienia dyżurów.
 5. Nadzór nad całokształtem pracy przydzielonych nauczycieli oraz innych zajęć szkolnych a w szczególności:
  a) kontrola dokumentacji szkolnej,
  b) hospitacje zajęć lekcyjnych przydzielonych nauczycieli,
  c) realizacja programu wychowawczego i profilaktyki szkoły oraz zadań opiekuńczo – wychowawczych szkoły,
  d) nadzór nad zespołem nauczycieli bloku humanistycznego i kształcenia specjalnego w klasach IV – VI,
  e) realizacja zajęć pozalekcyjnych,
  f) badanie efektywności kształcenia w klasach IV – VI.
 6. Coroczne opracowywanie harmonogramu pracy szkoły.
 7. Nadzór nad realizacją i przebiegiem imprez i uroczystości szkolnych.
 8. Prowadzenie zajęć własnych wynikających w wymiarze wynikających z przepisów.
 9. Organizacja i nadzór sprawdzianu w klasach VI.
 10. Organizacja konkursów przedmiotowych.

Wicedyrektor mgr Leszek Małmyga

PRZYDZIAŁ CZYNNOŚCI SŁUŻBOWYCH WICEDYREKTORA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11

W ZIELONEJ GÓRZE

PANA LESZKA MAŁMYGI


Dyrektor szkoły powierza wicedyrektorowi zadania w zakresie kierowania i nadzorowania pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej, a w szczególności:

 1. Doraźne zastępstwa za dyrektora szkoły.
 2. Nadzorowanie dyżurów nauczycieli.
 3. Planowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli.
 4. Nadzór nad sporządzaniem wykazu godzin nadliczbowych.
 5. Nadzór nad całokształtem pracy nauczycieli a w szczególności:
  a) kontrola dokumentacji szkolnej,
  b) hospitacje lekcji i innych zajęć szkolnych,
  c) badanie efektów kształcenia,
  d) koordynowanie działań w zakresie edukacji informacyjnej,
  e) nadzór nad zespołem matematyczno– przyrodniczym, religii i przedmiotów artystycznych,
  f) nadzór nad dokumentowaniem działań w zakresie realizacji projektów szkolnych.
 6. Rozliczenie nadgodzin i zastępstw za nieobecnych nauczycieli.
 7. Prowadzenie zajęć własnych wynikających w wymiarze wynikających z przepisów.
 8. Nadzorowanie zbierania danych statystycznych gromadzonych w Systemie Informacji Oświatowej (SIO).
 9. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).
 10. Zastępowanie Dyrektor szkoły w kontaktach na zewnątrz, podczas Jej nieobecności.

Wicedyrektor mgr Urszula Lisiecka

PRZYDZIAŁ CZYNNOŚCI SŁUŻBOWYCH

WICEDYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11

W ZIELONEJ GÓRZE

PANI URSZULI LISIECKIEJ


Dyrektor szkoły powierza wicedyrektorowi zadania w zakresie kierowania i nadzorowania pracy dydaktyczno – wychowawczej, opiekuńczej i organizacyjnej, a w szczególności:

 1. Doraźne zastępstwa za dyrektora szkoły.
 2. Nadzorowanie dyżurów nauczycieli.
 3. Planowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli.
 4. Nadzór nad całokształtem pracy przydzielonych nauczycieli, a w szczególności:
  a) kontrola dokumentacji nauczycielskiej,
  b) hospitacje zajęć lekcyjnych nauczycieli,
  c) realizacja programu wychowawczego i profilaktyki szkoły w klasach młodszych,
  d) realizacja kształcenia specjalnego oraz zadań opiekuńczo– wychowawczych szkoły,
  e) realizacja zadań pozalekcyjnych nauczania zintegrowanego,
  f) nadzór nad zespołem nauczycieli nauczania zintegrowanego,
  g) badanie efektywności kształcenia w klasach 0 – III.
 5. Nadzór nad organizacją i przebiegiem imprez i uroczystości szkolnych w klasach młodszych.
 6. Prowadzenie sprawozdawczości GUS.
 7. Prowadzenie zajęć własnych w wymiarze wynikających z przepisów.
 8. Nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego.

Główna księgowa Iwona Aduckiewicz

PRZYDZIAŁ CZYNNOŚCI SŁUŻBOWYCH

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11

W ZIELONEJ GÓRZE

PANI IWONY ADUCKIEWICZ

 1. Główny księgowy winien stosować przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu Państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych ( Dz. U. Nr 142, poz. 1020 )
  a) Organizowanie i doskonalenie systemu informacji ekonomicznej, dostarczenie danych niezbędnych do planowania działalności finansowej, służącej podejmowaniu właściwych decyzji gospodarczych przez dyrektora szkoły,
  b) Zapewnienie prawidłowości, terminowości i zgodności ze stanem faktycznym sprawozdań finansowych składanych przez szkołę na zewnątrz,
  c) Zorganizowanie sprawnego sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów w sposób zapewniający właściwy i sprawny przebieg operacji gospodarczych, sprawne przeprowadzenie kontroli wewnątrz jednostki,
  d) Doskonalenie organizacji pracy księgowości z zachowaniem wymogów w świetle przepisów o księgowości budżetowej,
  e) Prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych obsługiwanych przez jednostkę,
  f) Należyte zabezpieczenie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych, list płac, sprawozdań itp.
  g) Współpraca z dyrektorem szkoły w zakresie spraw wiążących się m.in. z:
  - wydawaniem środków pieniężnych,
  - obrotami pieniężnymi na rachunkach bankowych,
  - przyjmowaniem, wydawaniem i zakupów środków trwałych itp.
 2. Dekretacja dowodów finansowo – księgowych i kasowych w zakresie dokonywania wydatków i dochodów budżetowych. Przygotowanie dokumentów rachunkowo – księgowych do księgowania.
 3. Współpraca z dyrektorem szkoły w zakresie opracowania projektów planów budżetowych oraz wniosków lub decyzji w sprawie przeniesień kredytów w trakcie wykonywania budżetu, jak również sprawozdań (bilansu ) z realizacji budżetu.
 4. Nadzór księgowy nad funduszem socjalnym.
 5. Prowadzenie księgowości rachunkowej związanej z działalnością stołówki szkolnej.
 6. Prowadzenie kontroli kasy w terminach zapewniających ujawnienie występujących nieprawidłowości.
 7. Opracowywanie sprawozdań finansowych dla potrzeb GUS
 8. W związku z powierzonymi zadaniami jest odpowiedzialna za przestrzeganie tajemnicy Państwowej i służbowej.