ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 01-11Drukuj informację Ogłoszenie numer: 01-11

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Specjalista ds. kadr - pełny etat

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Kornela Makuszyńskiego w Zielonej Górze

Wymiar etatu:

Ilość etatów:

Wydział: -

Data udostępnienia: 2009-11-20

Ogłoszono dnia: 2009-11-20 przez Leszek Małmyga

Termin składania dokumentów: 2009-12-07 00:00:00

Nr ogłoszenia: 01-11

Id ogłoszenia: 20-11-2009

Zlecający: Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 11 w Zielonej Górze

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • posiada obywatelstwo polskie,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwa, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie i kwalifikacje do pracy w kadrach, dobra znajomość regulacji prawnych, zwłaszcza kodeksu pracy, Kart Nauczyciela, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu postępowania administracyjnego,
 • bardzo dobra znajomość obsługi kadrowej jednostek oświatowych,
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań kadrowych.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • załatwianie wszelkich formalności związanych z przyjmowaniem i zwalnianiem pracowników,
 • zakładanie i prowadzenie teczek akt osobowych pracowników,
 • prowadzenie list obecności i kart ewidencji czasu pracy pracowników administracji i obsługi,
 • prowadzenie rejestrów pracowników dotyczących stażu pracy, nagród, nagród jubileuszowych, ocen pracy, urlopów zdrowotnych, awansu zawodowego,
 • załatwianie formalności związanych z przechodzeniem pracowników na rentę lub emeryturę,
 • sporządzanie sprawozdań GUS i danych statystycznych dotyczących spraw osobowych,
 • prowadzenie archiwum zakładowego,
 • sporządzanie planów urlopowych pracowników administracji i obsługi,
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu zatrudnienia SIO.

V. Wymagane dokumenty:

 • oryginał życiorysu,
 • dokumentacja potwierdzająca kwalifikacje zawodowe,
 • świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy i dokumentacja potwierdzająca wykonywanie obowiązków pracownika kadr.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2009-12-07 00:00:00
b. Sposób:
Dokumenty można składać w terminie do dnia 07.12.2009r. osobiście w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 11 w Zielonej Górze w godz. 800 do 1500, lub listem poleconym na poniższy adres:
c. Miejsce:
Szkoła Podstawowa nr 11
ul. Spawaczy 3d
65-119 Zielona Góra
z dopiskiem: Nabór na stanowisko pracownika kadr

VII. Informacje dodatkowe:

 • telefon kontaktowy 0-68 4518951,
 • oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane,
 • lista kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne, zostanie ogłoszona na tablicy informacyjnej Szkoły Podstawowej nr 11 oraz w  Biuletynie Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 w  Zielonej Górze,
 • kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy   kwalifikacyjnej,
 • informacja o wyniku naboru  będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej szkoły oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 Zielona Góra,
 • oferty kandydatów, którzy nie spełnili wymogów zostaną komisyjnie zniszczone,
 • Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru karnego.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony